Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego www.kurnik-kobylka.pl

 

Postanowienia wstępne

 1. Przedstawiony poniżej regulamin przedstawia zasady korzystania z serwisu internetowego do zamawiania on-line produktów oferowanych przez Restauracje Kurnik Kobyłka oraz określa zasady składania zamówień za pośrednictwem tego serwisu.

Przedstawiony dokument spełnia wszelkie postanowienia wynikające z:

 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, nakładającej w szczególności obowiązki informacyjne w postaci zawiadamiania osoby korzystającej ze strony internetowej o adresie siedziby administratora danych osobowych, celu zbierania tych danych, prawie dostępu korzystającego do treści swoich danych oraz ich edycji, dobrowolności podawania tych danych;
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne, nakładającej obowiązek informacyjny na administratora strony internetowej, dotyczący przechowywania informacji w urządzeniach końcowych abonentów lub użytkowników końcowych i uzyskiwania do nich dostępu, udzielenia abonentowi lub użytkownikowi końcowemu jednoznacznej informacji o celu przechowywania danych i sposobie ich wykorzystania, udzielenia informacji o możliwości nie wyrażenia zgody ze skutkiem w postaci uniemożliwienia przechowywania tych danych, wyłączenia możliwości dokonywania zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym, jak i jego oprogramowaniu;

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO, którego przepisy obowiązują od 25 maja 2018 roku w zakresie nowego obowiązku udzielenia podmiotowi, informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, jak i o profilowaniu, ze wskazaniem zasad ich podejmowania oraz konsekwencjach dokonywania takiego przetwarzania.

 

Administrator danych osobowych

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za administrowanie danymi osobowymi jest Klaudia Gościniak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KMAX Klaudia Gościniak, z siedzibą w Kobyłka 05-230, przy  ul. Księcia Józefa Poniatowskiego, nr 56, posiadającą przypisany NIP:5252798431.

Kontakt z firmą KMAX Klaudia Gościniak jest możliwy za pomocą:
a) poczty elektronicznej, pod adresem – kontakt@kurnik-kobylka.pl
b) drogi listownej – na adres siedziby firmy podany w punkcie 1 niniejszego paragrafu;
c) drogi telefonicznej – pod numerem telefonu: 503539801

 

Definicje

 1. Domena https://kurnik-kobylka.pl – domena pod, którą funkcjonuje system zamówień online produktów oferowanych przez Restauracje Kurnik Kobyłka, prowadzona przez Klaudie Gościniak pod firmą KMAX Klaudia Gościniak, w której składane są zamówienia.
 2. Dzień roboczy – jeden dzień; od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach otwarcia restauracji, tj:
  a) poniedziałek – 10.00 – 23.00;
  b) wtorek – 10.00 – 23.00;
  c) środa – 10.00 – 23.00;
  d) czwartek – 10.00 – 23.00;
  e) piątek – 10.00 – 24.00;
  f) sobota – 10.00 – 24.00;
  g) niedziela – 11.00 – 23.00.

Zastrzega się, że zamówienia przyjmowane są do 15 minut przed godziną zamknięcia lokali określoną w punkcie 2 niniejszego paragrafu, w literach od a do g.

 1. Klient – osoba fizyczna dokonująca z administratorem domeny czynności polegającej na złożeniu zamówienia znajdującego się w ofercie Restauracji Kurnik Kobyłka dostępnej na stronie internetowej https://kurnik-kobylka.pl, która to czynność nie jest związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Oferta Restauracja Kurnik Kobyłka – wszystkie posiłki oferowane w zakładce menu znajdującej się na stronie internetowej https://kurnik-kobylka.pl.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin.
 4. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KMAX Klaudia Gościniak, z siedzibą w Kobyłka 05-230, przy  ul. Księcia Józefa Poniatowskiego, nr 56, posiadającą przypisany NIP:5252798431 będąca jednocześnie administratorem danych.
 5. Produkt – posiłek oferowany w zakładce menu znajdującej się na stronie internetowej https://kurnik-kobylka.pl zawarty w ofercie restauracji.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, polegająca na złożeniu zamówienia online za pośrednictwem dedykowanej platformy na stronie internetowej serwisu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą formularza zamówienia dostępnego w serwisie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów określonych w niniejszym regulaminie stanowiących ofertę restauracji Kurnik Kobyłka ze sprzedawcą wyrażone w formie elektronicznej.

 

Postanowienia ogólne

 1. Restauracja Kurnik Kobyłka za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzi sprzedaż jedynie osobom fizycznym, które dokonują zakupu nie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Do korzystania z serwisu internetowego, w tym przeglądania oferty Restauracji Kurnik Kobyłka na stronie internetowej serwisu oraz składania zamówień online potrzebne jest urządzenie końcowe z zainstalowaną przeglądarką internetową, obsługującą standardy HTML5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby korzystanie z serwisu internetowego było możliwe na wszystkich najczęściej użytkowanych przeglądarkach internetowych, niezależnie od rodzaju urządzenia, systemu operacyjnego oraz rodzaju połączenia internetowego. Sprzedający zastrzega, że wyłączenia przez użytkownika obsługi plików „cookies” w przeglądarce może utrudnić korzystanie z serwisu.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta oraz świadczenie usługi drogą elektroniczną wymaga od Klienta posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

 

Dokonywanie zamówień

 1. Klient ma możliwość dokonywania zamówień drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach określonych w § 2 ust. 2. z zastrzeżeniem zawartym z zdaniu drugim tego ustępu.
 2. Przed złożeniem zamówienia zobowiązuje się Klienta do zaakceptowania niniejszego regulaminu. Zaakceptowanie regulaminu potwierdza Klient przy składaniu zamówienia.
 3. Za pomocą funkcji dostępnych w serwisie https://kurnik-kobylka.pl Klient kompletuje listę Produktów, które chce zamówić przy pomocy funkcji koszyka, a następnie wypełnia informacje dotyczące danych adresowych, wybiera preferowaną formę płatności, tj. płatność gotówkowa bądź kartą płatniczą przy odbiorze, zaznaczając jedną z tych dwóch opcji. Po wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia zostaje mu przedstawiona informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje koszt wartości produktów oraz ich dostarczenia. Informacja ta podawana jest klientowi każdorazowo przy dokonywaniu zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia następuje w momencie wprowadzenia poprawnych danych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenia zamówienia za pomocą funkcji „kupuję i płacę” dostępnego w formularzu zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie otrzymania zamówienia od Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez administratora serwisu.

 

Ceny

 1. Ceny produktów zawartych w ofercie dostępnej w serwisie są cenami brutto z złotych polskich.
 2. Podane ceny nie zawierają kosztu dostarczenia zamówienia.

Ceną ostateczną i wiążącą jest cena podana w formularzu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem serwisu.

 

Płatności

 1. Klient ma możliwość płatności za zamówienie w formie gotówkowej bądź za pośrednictwem karty płatniczej, szybkich płatności oraz bliku.

Wyboru dokonuje klient podczas składania zamówienia wybierając z formularza zamówienia odpowiednią opcję.

 

Dostawa

 1. Koszt dostawy ponosi klient.

Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem serwisu uzależniony jest od natężenia ruchu oraz warunków panujących na drodze.

 

Prawo odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed przyjęciem oferty przez Sprzedającego, oferta przestaje wiązać.

 

Reklamacja

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi produktów będących przedmiotem zamówienia takich jak oferowane w serwisie internetowym.
 2. W przypadku wystąpienia wady w zamówieniu klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi wynikające z kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później jednak niż dnia następnego po jej złożeniu.

 

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem serwisu internetowego Restauracja Kurnik Kobyłka zawierane są w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta.

 1. Sprzedawca podnosi, że zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu, przy czym nowa treść regulaminu publikowana będzie co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie jej obowiązywania. Pozostawia się klientowi możliwość nie zaakceptowania nowej treści regulaminu poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej sprzedającego.

 

© 2019 Kurnik-Kobyłka. Wszystkie prawa zastrzeżone

Shopping cart

0

No products in the cart.